ปฏิทินกิจกรรม

ที่
ชื่อกิจกรรม
สถานที่จัด
1 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
11 สิงหาคม 2563- 11 สิงหาคม 2563 4
2 พิธีไหว้ครู
6 สิงหาคม 2563- 6 สิงหาคม 2563 3
3 ปุจจฉิม ม.3
27 มีนาคม 2563- 27 มีนาคม 2563 21
4 ส่งคะแนนทุกชั้น
25 มีนาคม 2563- 25 มีนาคม 2563 20
5 ส่งคะแนน ป.6 ม.3
23 มีนาคม 2563- 23 มีนาคม 2563 21
6 สอบปลายภาค
17 มีนาคม 2563- 18 มีนาคม 2563 21
7 สอบมาตรฐานปลายปี
5 มีนาคม 2563- 5 มีนาคม 2563 21
8 สอบ NT ป.3
4 มีนาคม 2563- 4 มีนาคม 2563 23
9 เข้าค่ายพักแรม
14 กุมภาพันธ์ 2563- 15 กุมภาพันธ์ 2563 25
โรงเรียนบ้านระโยง
10 นำนักเรียนปฏิบัติธรรม เวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา
7 กุมภาพันธ์ 2563- 8 กุมภาพันธ์ 2563 25
วัดบ้านจำนรรจ์
11 ป.6 ม.3 สอบ O-Net
1 กุมภาพันธ์ 2563- 2 กุมภาพันธ์ 2563 26
12 กิจกรรมวันครู
16 มกราคม 2563- 16 มกราคม 2563 35
รร.อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
13 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
11 มกราคม 2563- 11 มกราคม 2563 26
องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง
14 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
10 มกราคม 2563- 10 มกราคม 2563 25
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
15 การแข่งขันกีฬา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
25 ธันวาคม 2562- 27 ธันวาคม 2562 32
16 การแข่งขันกีฬากลุ่มภูกระจาน
17 ธันวาคม 2562- 19 ธันวาคม 2562 31
17 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
12 ธันวาคม 2562- 14 ธันวาคม 2562 38
18 นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ทัศนศึกษา
9 ธันวาคม 2562- 9 ธันวาคม 2562 29
19 การจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
4 ธันวาคม 2562- 4 ธันวาคม 2562 27
20 สอบธรรมศึกษา
29 พฤศจิกายน 2562- 29 พฤศจิกายน 2562 27
21 สอบ O NET
2 กุมภาพันธ์ 2562- 3 กุมภาพันธ์ 2562 93
22 แข่งขันศิลแปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง 68
12 ตุลาคม 2561- 12 ตุลาคม 2561 107
23 สอบปลายภาคเรียน 1/2561
5 ตุลาคม 2561- 5 ตุลาคม 2561 111
24 แข่งขันศิลแปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง 68
11 ตุลาคม 2561- 12 ตุลาคม 2561 121
รร.อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
25 สอบปลายภาคเรียน 1/2561
4 ตุลาคม 2561- 5 ตุลาคม 2561 100
26 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68
13 กันยายน 2561- 14 กันยายน 2561 115
โรงเรียนบ้านจานทองกวาวและโรงเรียนตาลอย-หนองคัน
27 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
10 สิงหาคม 2561- 12 สิงหาคม 2561 109
28 แห่เทียนเข้าพรรษา
26 กรกฏาคม 2561- 26 กรกฏาคม 2561 95
29 ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
25 กรกฏาคม 2561- 25 กรกฏาคม 2561 106
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
30 วันต่อต้านยาเสพติด
26 มิถุนายน 2561- 26 มิถุนายน 2561 102
31 พิธีไหว้ครู
14 มิถุนายน 2561- 14 มิถุนายน 2561 103
หอประชุมโรงเรียน


โรงเรียนบ้านจำนรรจ์

หมู่ที่ 9 บ้านบ้านจำนรรจ์  ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110

โทร.045969851

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook