ปฏิทินกิจกรรม

ที่
ชื่อกิจกรรม
สถานที่จัด
1 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
11 สิงหาคม 2563- 11 สิงหาคม 2563 204
2 พิธีไหว้ครู
6 สิงหาคม 2563- 6 สิงหาคม 2563 202
3 ปุจจฉิม ม.3
27 มีนาคม 2563- 27 มีนาคม 2563 219
4 ส่งคะแนนทุกชั้น
25 มีนาคม 2563- 25 มีนาคม 2563 206
5 ส่งคะแนน ป.6 ม.3
23 มีนาคม 2563- 23 มีนาคม 2563 215
6 สอบปลายภาค
17 มีนาคม 2563- 18 มีนาคม 2563 203
7 สอบมาตรฐานปลายปี
5 มีนาคม 2563- 5 มีนาคม 2563 204
8 สอบ NT ป.3
4 มีนาคม 2563- 4 มีนาคม 2563 217
9 เข้าค่ายพักแรม
14 กุมภาพันธ์ 2563- 15 กุมภาพันธ์ 2563 225
โรงเรียนบ้านระโยง
10 นำนักเรียนปฏิบัติธรรม เวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา
7 กุมภาพันธ์ 2563- 8 กุมภาพันธ์ 2563 210
วัดบ้านจำนรรจ์
11 ป.6 ม.3 สอบ O-Net
1 กุมภาพันธ์ 2563- 2 กุมภาพันธ์ 2563 215
12 กิจกรรมวันครู
16 มกราคม 2563- 16 มกราคม 2563 248
รร.อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
13 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
11 มกราคม 2563- 11 มกราคม 2563 205
องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง
14 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
10 มกราคม 2563- 10 มกราคม 2563 219
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
15 การแข่งขันกีฬา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
25 ธันวาคม 2562- 27 ธันวาคม 2562 231
16 การแข่งขันกีฬากลุ่มภูกระจาน
17 ธันวาคม 2562- 19 ธันวาคม 2562 220
17 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
12 ธันวาคม 2562- 14 ธันวาคม 2562 227
18 นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ทัศนศึกษา
9 ธันวาคม 2562- 9 ธันวาคม 2562 225
19 การจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
4 ธันวาคม 2562- 4 ธันวาคม 2562 226
20 สอบธรรมศึกษา
29 พฤศจิกายน 2562- 29 พฤศจิกายน 2562 225
21 สอบ O NET
2 กุมภาพันธ์ 2562- 3 กุมภาพันธ์ 2562 306
22 แข่งขันศิลแปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง 68
12 ตุลาคม 2561- 12 ตุลาคม 2561 314
23 สอบปลายภาคเรียน 1/2561
5 ตุลาคม 2561- 5 ตุลาคม 2561 328
24 แข่งขันศิลแปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง 68
11 ตุลาคม 2561- 12 ตุลาคม 2561 334
รร.อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
25 สอบปลายภาคเรียน 1/2561
4 ตุลาคม 2561- 5 ตุลาคม 2561 310
26 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68
13 กันยายน 2561- 14 กันยายน 2561 331
โรงเรียนบ้านจานทองกวาวและโรงเรียนตาลอย-หนองคัน
27 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
10 สิงหาคม 2561- 12 สิงหาคม 2561 320
28 แห่เทียนเข้าพรรษา
26 กรกฏาคม 2561- 26 กรกฏาคม 2561 314
29 ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
25 กรกฏาคม 2561- 25 กรกฏาคม 2561 348
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
30 วันต่อต้านยาเสพติด
26 มิถุนายน 2561- 26 มิถุนายน 2561 312
31 พิธีไหว้ครู
14 มิถุนายน 2561- 14 มิถุนายน 2561 301
หอประชุมโรงเรียน


โรงเรียนบ้านจำนรรจ์

หมู่ที่ 9 บ้านบ้านจำนรรจ์  ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110

โทร.045969851

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนบ้านจำนรรจ์