วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

โรงเรียนบ้านจำนรรจ์เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนได้พัฒนาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เชิดชูคุณธรรม น้อมนำความเป็นไทย ก้าวไกลเทคโนโลยี ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านจำนรรจ์

หมู่ที่ 9 บ้านบ้านจำนรรจ์  ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110

โทร.045969851

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนบ้านจำนรรจ์