ประวัติโรงเรียน
     โรงเรียนบ้านจำนรรจ์เดิมได้เปิดทำการสอนอยู่ที่ศาลาประชาคมกลางบ้านได้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ตามชื่อหนองกลางหมู่บ้าน ต่อมาจดชื่อทะเบียนตั้งเป็นหมู่บ้านให้ชื่อว่า บ้านจำนรรจ์ ในชั้นแรก มีครูจากกลุ่มตำบลกระแชงมาช่วยสอน เพราะยังไม่มีครูประจำการ โดยให้นายวิเชียร มัฆวิมาน รักษาการครูใหญ่ ทำการสอนอยู่ได้ 1 ปี ทางหน่วย น . พ . ค . บ้านตูม จังหวัดสุรินทร์ ได้มาจัดสร้างอาคารเรียน หลังใหม่ให้ โดยได้รับบริจาคที่ดิน จำนวน 12 ไร่ ทางด้านทิศเหนือของหมู่บ้านตามแบบ ป .1ซ โดยชาวบ้านออกวัสดุต่างๆ ทาง น . พ . ค . ช่วยออกสังกะสี ตาปู โต๊ะ เก้าอี้ โต๊ะครู กระดานดำ อาคารหลังใหม่แล้วเสร็จในปี พ . ศ . 2512 นายประพาส คชสีห์ นายอำเภอกันทรลักษ์ ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดเป็นทางการ โรงเรียนจึงได้ย้ายจากสาลากลางบ้านมาเรียนที่อาคารเรียนหลังใหม่ โดยมีนายรังสฤษดิ์ สกุลพงศ์ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านไฮวันครู (2503) มารักษาการตำแหน่งครูใหญ่ และนายสุนทร ดาวประสงค์ ครูจากโรงเรียนเดียวกัน มาช่วยทำการสอน

     ต่อมาในปีพ.ศ.2513องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ส่งครูประจำการคนแรกมาคือนายเถลิง มงคล ในตำแหน่งครูใหญ่ ละทางกลุ่มได้ส่งนายประโยชน์ เจริญยุทธ ครูโรงเรียนบ้านระโยงมาช่วยทำการสอนอีก 1 คน ต่อมานายสุนทร ดาวประสงค์ ขอกลับโรงเรียนเดิม ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จึงแต่งตั้งนายสง่า สมใจ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ . ศ 2517 และในปีเดียวกัน นายประวัติ ฤทธิเดช ได้ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านนากันตรม และได้ส่งนายประยุทธ ภูติรักษ์ มาทำการสอนอีก 1 คน ต่อมา 
พ . ศ . 2519 สปอ . กันทรลักษ์ ได้ส่ง นายประวัติ ฤทธิเดช ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านซำเบ็ง ส่งนายเถลิง มงคล ไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่

     ใน พ . ศ . 2525 ทางสปจ . ศรีสะเกษ ได้ให้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ศก . 04 ก /25 เป็นอาคารเรียนแบบคอนกรีต เสริมเหล็ก 2ชั้น ใต้ถุนโล่ง 3 ห้องเรียน ราคา 740,000 บาท ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 5พฤษภาคม 2526 โดยนายบุญเลิศ นาสารีย์ หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอกันทรลักษ์ ทำพิธีเปิด และปี พ . ศ . 2527 ก็ได้รับงบประมาณต่อเติมชั้นล่าง แล้วเสร็จในปี พ . ศ . 2528

    วันที่ 1 พฤษภาคม 2528 นายสง่า สมใจ ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านโนนสูงและส่งนายนิคม ศรีสุข จากโรงเรียนบ้านท่าพระ มาดำรงตำแหน่งแทน
    วันที่ 1 เมษายน 2529 ได้เกิดวาตะภัย พัดอาคารเรียนหลังเก่า ( ป .1. ซ .) เสียหายใช้การไม่ได้ ทางสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ จึงให้งบเร่งด่วนมาให้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่แทน เป็นอาคารเรียนคอนกรีต 2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 4 ห้องเรียน แบบ สปช . 105 ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ในเดือนมีนาคม 2530 งบประมาณในการก่อสร้าง 800,000 บาท

    ปัจจุบันโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนปัจจุบัน คือ นายสุทธี  อาการ

 


โรงเรียนบ้านจำนรรจ์

หมู่ที่ 9 บ้านบ้านจำนรรจ์  ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110

โทร.045969851

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนบ้านจำนรรจ์