ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
1
2
3
1
อนุบาล 2
8
7
15
1
อนุบาล 3
7
6
13
1
รวมอนุบาล
16
15
31
3
ประถมศึกษาปีที่ 1
10
10
20
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
7
4
11
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
8
8
16
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
7
4
11
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
9
4
13
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
5
4
9
1
รวมประถมศึกษา
46
34
80
6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
3
4
7
1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
5
6
11
1
มัธยมศึกษาปีที่ 3
3
7
10
1
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
11
17
28
3
รวมทั้งหมด
73
66
139
12

ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
1
2
3
1
อนุบาล 2
9
7
16
1
อนุบาล 3
7
6
13
1
รวมอนุบาล
17
15
32
3
ประถมศึกษาปีที่ 1
11
10
21
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
7
4
11
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
8
8
16
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
7
4
11
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
10
4
14
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
5
4
9
1
รวมประถมศึกษา
48
34
82
6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
3
4
7
1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
5
6
11
1
มัธยมศึกษาปีที่ 3
3
7
10
1
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
11
17
28
3
รวมทั้งหมด
76
66
142
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562


โรงเรียนบ้านจำนรรจ์

หมู่ที่ 9 บ้านบ้านจำนรรจ์  ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110

โทร.045969851

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนบ้านจำนรรจ์